Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cold shoulder
cold+shoulder

[cold shoulder]
saying && slang
(See give you the cold shoulder)đối xử lạnh nhạt (với ai)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.