Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cock-sparrow
cock-sparrow
[,kɔk'spærou]
danh từ
chim sẻ trống
anh chàng bé người nhưng thích đánh nhau


/,kɔk'spærou/

danh từ
chim sẻ trống
anh chàng bé người nhưng thích đánh nhau

Related search result for "cock-sparrow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.