Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cock-eye
cock-eye
['kɔk'ai]
danh từ
(từ lóng) mắt lác


/'kɔkai/

danh từ
(từ lóng) mắt lác

Related search result for "cock-eye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.