Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cock-and-bull


/'kɔkənd'bul/

tính từ
cock-and-bull story chuyện bịa, chuyện không thể tin được

Related search result for "cock-and-bull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.