Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cocainize
cocainize
[kə'keinaiz]
Cách viết khác:
cocainise
[kə'keinaiz]
ngoại động từ
gây tê bằng côcain
điều trị bắng côcain


/kə'keinaiz/ (cocainise) /kə'keinaiz/

ngoại động từ
gây tê bằng côcain
điều trị bắng côcain

Related search result for "cocainize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.