Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cocainism
cocainism
[kə'keinizm]
danh từ
chứng nghiện côcain
(y học) sự ngộ độc côcain


/kə'keinizm/

danh từ
chứng nghiện côcain
(y học) sự ngộ độc côcain

Related search result for "cocainism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.