Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cobaltous
cobaltous
Xem cobaltic


/kə'bɔ:ltik/ (cobaltous) /kə'bɔ:ltəs/

tính từ
(thuộc) coban

Related search result for "cobaltous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.