Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-respondent
co-respondent
[,kou ris'pɔndənt]
danh từ
người cùng bị kiện trong vụ kiện đòi ly dị (người thông dâm với vợ người khác, và bị chồng chính thức của người đàn bà ấy kiện luôn trong đơn xin ly dị)


/'kouris,pɔndənt/

danh từ
người cùng bị cáo trong vụ kiện đòi ly dị (người thông dâm với vợ người, bị kiện trong vụ đòi ly dị)

Related search result for "co-respondent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.