Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-operativeness
co-operativeness
[kou'ɔpərətivnis]
danh từ
tính chất hợp tác, tinh thần cộng tác


/kou'ɔpərətivnis/

danh từ
tính chất hợp tác, tinh thần cộng tác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.