Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-operatively
co-operatively
[kou'ɔpərətivli]
phó từ
có tính chất hợp tác, có tinh thần cộng tác


/kou'ɔpərətivli/

phó từ
có tính chất hợp tác, có tinh thần cộng tác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.