Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
close-cut
close-cut
['klous'kʌt]
tính từ
cắt trọc, cạo trọc (tóc)


/'klous'kʌt/

tính từ
cắt trọc, cạo trọc (tóc)

Related search result for "close-cut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.