Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clock-face
clock-face
['klɔkfeis]
danh từ
mặt đồng hồ


/'klɔkfeis/

danh từ
mặt đồng hồ

Related search result for "clock-face"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.