Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cliquy
cliquy
[kli:ki]
Cách viết khác:
cliquey
['kli:ki]
cliquish
['kli:ki∫]
tính từ
có tính chất phường bọn, có tính chất bè lũ, có tính chất kéo bè kéo đảng


/kli:ki/ (cliquey) /'kli:ki/ (cliquish) /'kli:kiʃ/

tính từ
có tính chất phường bọn, có tính chất bè lũ, có tính chất kéo bè kéo đảng

Related search result for "cliquy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.