Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clique
clique
[kli:k]
danh từ
bọn, phường, tụi, bè lũ


/kli:k/

danh từ
bọn, phường, tụi, bè lũ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clique"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.