Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clinic/'klinik/

danh từ

bệnh viện thực hành

(y học) sự lên lớp ở buồng bệnh, sự thực hành ở buồng bệnh


Related search result for "clinic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.