Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
class warfare
class+warfare
Xem class-struggle


/'klɑ:s'strʌgl/ (class_war) /'klɑ:s'wɔ:/ (class_warfare) /'klɑ:s'wɔ:feə/

danh từ
đấu tranh giai cấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "class warfare"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.