Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
claque
claque
[klæk]
danh từ
nhóm người vỗ tay thuê
bọn bợ đỡ


/klæk/

danh từ
nhóm người vỗ tay thuê
bọn bợ đỡ

Related search result for "claque"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.