Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cinder-path
cinder-path
['sindəpɑ:θ]
Cách viết khác:
cinder track
['sindətræk]
danh từ
(thể dục,thể thao) đường chạy rải than xỉ


/'sindəpɑ:θ/ (cinder_track) /'sindətræk/

danh từ
(thể dục,thể thao) đường chạy rải than xỉ

Related search result for "cinder-path"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.