Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cigarette-end
cigarette-end
[,sigə'ret,end]
danh từ
mẩu thuốc lá (hút còn thừa)


/,sigə'retend/

danh từ
mẩu thuốc lá (hút còn thừa)

Related search result for "cigarette-end"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.