Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chutney
chutney
Xem chutnee


/'tʃʌtni/ (chutney) /'tʃʌtni/

danh từ
Ân tương ớt xoài

Related search result for "chutney"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.