Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chung chung


[chung chung]
Very vague, unspecific, vague, not concrete
kết luận chung chung
a very vague conclusionVery vague, unspecific
kết luận chung chung a very vague conclusion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.