Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chirp
chirp
[t∫ə:p]
danh từ
tiếng kêu chiêm chiếp; tiếng hót líu lo (chim); tiếng kêu, tiếng rúc (sâu bọ); tiếng nói líu lo (trẻ con)
tiếng nói nhỏ nhẻ, tiếng nói thỏ thẻ
động từ
kêu chiêm chiếp; hót líu lo (chim); kêu, rúc (sâu bọ); nói líu lo (trẻ con)
nói nhỏ nhẻ, nói thỏ thẻ
(+ up) vui vẻ lên; làm cho vui vẻ


/tʃə:p/

danh từ
tiếng kêu chiêm chiếp; tiếng hót líu lo (chim); tiếng kêu, tiếng rúc (sâu bọ); tiếng nói líu lo (trẻ con)
tiếng nói nhỏ nhẻ, tiếng nói thỏ thẻ

động từ
kêu chiêm chiếp; hót líu lo (chim); kêu, rúc (sâu bọ); nói líu lo (trẻ con)
nói nhỏ nhẻ, nói thỏ thẻ
( up) vui vẻ lên; làm cho vui vẻ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chirp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.