Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cheesy
cheesy
['t∫i:zi]
tính từ
có chất phó mát; có mùi phó mát
đúng mốt; sang, bảnh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tồi; hạng bét

[cheesy]
saying && slang
poor quality, crappy, shabby
The acting was pretty cheesy. The actors didn't know their lines.


/'tʃi:zi/

tính từ
có chất phó mát; có mùi phó mát
đúng mốt; sang, bảnh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tồi; hạng bét

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cheesy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.