Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
check-string
check-string
['t∫ekstriη]
danh từ
dây báo hãm (ở toa xe)


/'tʃekstriɳ/

danh từ
dây báo hãm (ở toa xe)

Related search result for "check-string"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.