Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chanh cốm


[chanh cốm]
[A variety of] deep green, small lemon; early lemon
(of girl) reach puberty[A variety of] deep green, small lemon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.