Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chain-gang
chain-gang
['t∫eingæη]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đoàn tù bị xích vào với nhau, đoàn tù đày


/'tʃeingæɳ/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đoàn tù bị xích vào với nhau, đoàn tù đày

Related search result for "chain-gang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.