Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chức tước


[chức tước]
Office and title, function and title
chức tước của một đại thần
the office and title of a high-ranking courtierOffice and title
chức tước của một đại thần the office and title of a high-ranking courtier


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.