Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chủ sự


[chủ sự]
danh từ
Petty official (ở các bộ thời phong kiến)
Head clerk (thời thuộc Pháp)
Chief of a bureauPetty official (ở các bộ thời phong kiến)
Head clerk (thời thuộc Pháp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.