Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chổng kềnh


[chổng kềnh]
On one's back, on its back, fall on one's back
ngã chổng kềnh
to fall on one's back
xe đổ chổng kềnh
the car was overturned on its top, the car was turned upside downOn one's back, on its back
ngã chổng kềnh to fall on one's back
xe đổ chổng kềnh the car was overturned on its top, the car was turned upside down


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.