Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chập tối


[chập tối]
Dusk, nightfall; at nightfall
từ mờ sáng đến chập tối
from early dawn to dusk
trời vừa chập tối
it is nightfallDusk, nightfall
từ mờ sáng đến chập tối from early dawn to dusk
trời vừa chập tối it is nightfall


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.