Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chấn


[chấn]
danh từ
The fourth sign of the eight-sign figure
động từ
cut, cut off, cut out
beat, give a beatingThe fourth sign of the eight-sign figure


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.