Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chạm nọc


[chạm nọc]
to touch somebody on the raw
Bị chạm nọc, anh ta bèn đánh trống lảng
Touched on the raw, he just changed topics as a diversionTo touch (someone) to the raw, to cut (someone) to the quick
bị chạm nọc, anh ta bèn đánh trống lảng touched to the quick, he just changed topics as a diversion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.