Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chôn chân


[chôn chân]
To confine oneself, to keep oneself shut up, bury one's feet; (nghĩa bóng) get tied up (in)
hắn chôn chân ở làng, không rời nhà một bước
he confined himself to his village and never went out of his house
To pin down
du kích chôn chân giặc trong bốt
the guerillas pinned down the enemy in their postTo confine oneself, to keep oneself shut up
hắn chôn chân ở làng, không rời nhà một bước he confined himself to his village and never went out of his house
To pin down


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.