Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chính tảnoun
Spelling, dictation
viết sai chính tả to make mistakes in spelling
giờ chính tả a spelling period, a dictation period
viết chính tả to write a dictation

[chính tả]
spelling; orthography
Viết sai chính tả
To make spelling mistakes; to make misspellings; to misspell
Nó viết chính tả tệ thật
His spelling is atrocious
(tin học ) Trình kiểm tra chính tả
Spell checker; Spelling checker
dictation
Giờ chính tả
A dictation period
Đọc chính tả cho học sinh chép
To give dictation
Cô giáo đọc chính tả cho chúng tôi chép
We took dictation from our schoolmistress
Ba bài chính tả tiếng Việt
Three Vietnamese dictationsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.