Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chín muồi


[chín muồi]
Ripe, mature
quả chín muồi
ripe fruit
một kế hoạch đã chín muồi
a ripe planRipe
quả chín muồi ripe fruit
một kế hoạch đã chín muồi a ripe plan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.