Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chè hương


[chè hương]
Flavoured tea, scented tea, flower-scented teaFlavoured tea, scented tea


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.