Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cessation
cessation
[se'sei∫n]
danh từ
sự dừng, sự ngừng, sự đình, sự chấm dứt
cessation of hostilities
sự đình chiến


/se'seiʃn/

danh từ
sự dừng, sự ngừng, sự đình, sự chấm dứt
cessation of hostilities sự đình chiến

Related search result for "cessation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.