Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
centre-piece
centre-piece
['sentəpi:s]
danh từ
vật trang trí ở giữa bàn


/'sentəpi:s/

danh từ
vật trang trí (đặt) giữa bàn

Related search result for "centre-piece"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.