Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
centre-forward
centre-forward
['sentə,fɔ:wəd]
danh từ
(thể dục,thể thao) trung phong bóng đá


/'sentə,fɔ:wəd/

danh từ
(thể dục,thể thao) trung phong (bóng đá)

Related search result for "centre-forward"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.