Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
centiliter
centiliter
Xem centilitre


/'senti,mi:tə/ (centiliter) /'senti,mi:tə/

danh từ
xentilit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "centiliter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.