Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
census
census
['sensəs]
danh từ
việc tính toán dân số một cách chính thức nhằm mục đích thống kê; sự điều tra dân số


/'sensəs/

danh từ
sự điều tra số dân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "census"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.