Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
causative
causative
['kɔ:zətiv]
tính từ
là nguyên nhân, là lý do, là duyên cớ; đem đến một kết quả
(ngôn ngữ học) nguyên nhân


/'kɔ:zətiv/

tính từ
là nguyên nhân, là lý do, là duyên cớ; đem đến một kết quả
(ngôn ngữ học) nguyên nhân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "causative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.