Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
causation
causation
[kɔ:'zei∫n]
danh từ
sự tạo ra kết quả
(như) causality


/kɔ:'zeiʃn/

danh từ
sự tạo ra kết quả
(như) causality

Related search result for "causation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.