Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cattle-dealer
cattle-dealer
['kətl,di:lə]
danh từ
lái trâu bò


/'kətl,di:lə/

danh từ
lái trâu bò

Related search result for "cattle-dealer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.