Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catch-as-catch-can
catch-as-catch-can
['kæt∫əzkæt∫'kæn]
danh từ
(thể dục,thể thao) môn vật tự do


/'kætʃəzkætʃ'kæn/

danh từ
(thể dục,thể thao) môn vật tự do

Related search result for "catch-as-catch-can"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.