Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catch-'em-alive-o
catch-'em-alive-o
['kæt∫əmə'laivou]
danh từ
giấy dính (để) bẫy ruồi


/'kætʃəmə'laivou/

danh từ
giấy dính (để) bẫy ruồi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.