Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cataplasm
cataplasm
['kætəplæzm]
danh từ
(y học) thuốc đắp


/'kætəplæzm/

danh từ
(y học) thuốc đắp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cataplasm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.