Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpi
carpi
Xem carpus


/'kɑ:pəs/

(bất qui tắc) danh từ, số nhiều carpi /'kɑ:pai/
khối xương cổ tay

Related search result for "carpi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.