Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carouse


/kə'rauz/

danh từ

(như) carousal

nội động từ

chè chén, ăn uống no say


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.