Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carelessness
carelessness
['keəlisnis]
danh từ
sự thiếu thận trọng; sự cẩu thả, sự vô ý
a piece of carelessness
một hành động thiếu thận trọng; một việc làm cẩu thả


/'keəlisnis/

danh từ
sự thiếu thận trọng; sự cẩu thả, sự vô ý
a piece of carelessness một hành động thiếu thận trọng; một việc làm cẩu thả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carelessness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.